Vortrag - Leben mit Usher Syndrom & Umgang mit Usher-Betroffene